Waldaa Hakiimota Oromiyaa

Kutannoo of kenneen dugda baasuu!

Waa’ee WHO

Waldaan Hakimoota Oromiyaa (WHO) waldaa miti mootummaa fi walabaa Waxabajjii 11, 2018 A.L.A irraa eegalee karaa seera qabeessummaan hakimoota Oromiyaa fi biyya kana keessa jiraniin kan hundaa’e dha. Naannoo Oromiyaatti darbees akka biyyaatti tajaajila kennaa kan jiru dha. Waldaan ogummaa kun naannoo Oromiyaatti, biyyaa fi akka addunyaatti hojiilee heddduu hojjachuurratti argama.

Gamooo Waldaa Hakimoota Oromiyaa fi Giddu gala Qorannoo fi Qo’annoo

Waldaan Hakimoota Oromiyaa gamoo isaa giddu gala yaalaa qorannoof qorannoo handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti ijaarsisuuf karoorsee hojiitti seenaa akka jiru yeroo ibsu gammachuu/haamilee guddaani. Giddu galli kuni iddoo ogeessonni fayyaa ogummaa fi beekumsa isaanii itti gabbifatanii tajaajila kenniinsa fayyaa fooyyee qabu kennuu danda’ani dha. Miseensotaa fi qaamota deeggarsaa adda addaa wajjiin ijaarsa isaa waggaa 3 hanga 5 tti akka xumurrus abdii qabna.

Nu waliin ta’aatii hawaasa keenya haa tajaajillu!

– OPA

GaLLery

Sagantaa eebbaa Abbootii Gadaatiin
OPA 2nd Annual Conference at ECA Hall
Yaa’ii Waliigalaa OPA waggaa 3ffaa
Marii kenniinsa tajaajila fayyaa ORHB fi OPA tiin taasifame
OPA Team, Hamaressa Camp, Harar in 2017
Marii Yaa’ii Waliigalaa OPA marsaa 3ffaa
OPA Ambassador Artist Hachalu Hundessa (2018-20)
IOHPA donates PPE worth 1.6 million birr to ORHB
Badhaafamtoota OPA bara 2020

Our Partners