Ispoonsaroota Yaa’ii Waliigalaa Waggaa 4ffaa Waldaa Hakimoota Oromiyaa

Waldaan Hakimoota Oromiyaa Yaa’ii Idilee isaa kan waggaa 4ffaa gaafa Guraandhala 12, 2014 A.L.I tti Yuunivarsiitii Riift Vaalii galma Abbaa Gadaatti bakka keessummoonni fi hayyoonni garagaraa jiranitti gaggeessee jira. Yaa’iin kuni sirna beekamtii fi badhaasaa akkasumas marii dhimmoota egeree waldichaa murteessan fi fooyya’iinsa kenniinsa tajaajila fayyaa fa’aan kan dabaaalame ture.

Yaa’iin kuni akka bareeduuf qaamolee ispoonsara nu taasisaa keessaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa, Yuunivarsiitiin Riift Vaalii f Dhaabbanni ICRC jedhaman ispoonsara sadarkaa Pilaatiniyeemii ti.

Biiroo Fayyaa Oromiyaa, Ispoonsara sadarkaa pilaatiniyeemii
Yuunivarsiitiin Riift Vaalii galma yaa’iin itti gaggeeffamee fi buna shaayii yeroo boqonnaa nuuf arjoomuun ispoonsara sadarkaa pilaatiniyeemii keessaa tokko.
Baasii maxxansa barruulee yaa’ii kanarratti maxxananiif kan uwwisa taasise keessaa ispoonsara sadarkaa Warqee ture.

Waldaa Hakimoota Oromiyaa

Kutannoo of kenneen dugda baasuu!

Leave a Comment