Teessoo

Reach out and say hello

Kun teessoo Waldaa Wakimoota Oromiyaa isa seeraan beekamtii qabu dha. Gaafii, qeeqaa fi yaada ijaarsaa keessan nuuf qooduuf, ykn nu waliin hojjachuu yoo feetan karaa teessoowwan gadiitiin nuun qaqqabuu dandeessu.

Maaloo ergaa keessan asirratti barreessaa!
Let us now how quick you want to be contacted back.