Spoonsara Sadarkaa Silvarii (Silver level Sponsor)

Yaa’ii idilee waggaa 4ffaa Waldaa Hakimoota Oromiyaa gaafa Guraandhala 12, 2014 A.L.I Yuunivarsiitii Riift Vaalii Galma Abbaa Gadaatti gaggeeffame irratti ispoonsara sadarkaa Silvarii kan ta’an keessaa tokko Hospitaala Waliigala Musee (Muse General Hospital) dha.

Hospitaalli Walii galaa Musee magaalaa Adaamaatti kan argamu yoo ta’u sa’aatii 24 tajaajila fayyaa ni kenna

Tajaajiloota kennaman

Yaala dhibee daa’immanii fi ga’eessotaa

Yaala dhibee gadaamessaa fi ulfa waliin wal qabatu

Kalee dhiquu/Dialysis, Indooskooppii,

Yaala lafee fi mormaa olii, Fiiziyooteeraappii fa’a ogeessota beekamtii yeroo dheeraa qabaniin

Lakk. bilbilaa: 0904888811/0222120909

Adaamaa daandii boolee geessurra Dhaddacha Araaraa irraa meetira 400 gara bitaatti argama.

Leave a Comment